Anmälan
Anmälan om deltagande ska göras senast den 18 maj 2022 till Peter Tengström per e-post till pt@midstar.se eller per telefon +46 70 300 38 20. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Dagordning

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna
 11. Val av styrelseledamöter och revisorer
 12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:
Punkterna 1011 Aktieägarna har föreslagit att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Omval ska ske av ordinarie ledamöter Björn Olsson, Peter Ragnarsson, Alexander Sundberg, Anna Wiman samt Jan Sööder (som ordförande).

Samma aktieägare har föreslagit att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. KPMG kommer att utse Peter Dahllöf till huvudansvarig revisor.

Bolagsstämman föreslås vidare besluta att inget styrelsearvode skall utgå till styrelseledamöter eller ordförande. Revisorn föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Stämmohandlingar
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress från och med den 11 maj 2022 och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

 

Varmt välkomna!

Stockholm i april 2022
Med vänlig hälsning,
Styrelsen genom VD Peter Tengström